Toate seminariile din domeniul Drept Civil

 • Decaderea

  1. Noțiune. Clasificarea termenelor de decădere Potrivit art. 2545 alin. (1) C.civ., „prin lege sau prin voința părților se pot stabili termene de decădere pentru exercitarea unui drept sau săvârșirea unor acte unilaterale”, iar alin. (2) dispune că „neexercitarea dreptului subiectiv înăuntrul termenului stabilit atrage pierderea lui, iar în cazul actelor unilaterale, împiedicarea, în condițiile legii, a săvârșirii lor”. Precizăm că prin acte unilaterale urmează a se înțelege nu numai acte...

 • Practica in administratia publica - Regimul concesiunilor

  Secțiunea 1. Concesionarea bunurilor proprietate publică 1. Noțiunea și trăsăturile contractului de concesiune. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică reprezintă sediul general pentru concesionarea bunurilor proprietate publică, ce cuprinde multe dintre prevederile fostei Legi nr. 219/1998 privind regimul juridic al concesiunilor, aceasta a fost abrogată, în întregime prin O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea...

 • Sarcinile de Baza si Structura Organizatorica a Protectiei Civile in Republica Moldova

  Reprezintă un sistem de măsuri şi acţiuni, întreprinse pe scara întregului stat pe timp de pace şi de război, în vederea asigurării protecţiei populaţiei, proprietăţii în condiţiile calamităţilor naturale şi ecologice, avariilor şi catastrofelor, epifitotiilor, epizootiilor, incendiilor, precum şi în cazul aplicării mijloacelor de nimicire moderne (situaţii excepţionale). Protecţia populaţiei şi a proprietăţii în condiţiile situaţiilor excepţionale; Executarea lucrărilor de salvare şi altor...

 • Raportul Juridic a Dreptului Civil

  Raportul juridic, indiferent de natura sa, este o relaţie socială reglementată de norma juridică. Cu alte cuvinte, relaţia nu poate deveni raport juridic fără existenţa unei norme juridice care să o reglementeze, deoarece există relaţii sociale, cum ar fi cele de prietenie, de colaborare etc, care ţin de domeniul moralei şi nu sunt reglementate de norme juridice. Raportul juridic, aşadar, este o categorie specială de relaţii sociale care apar şi se dezvoltă pe bază de norme juridice. In...

 • Reprezentarea si Procura

  Noţiunea şi importanţa reprezentării. Reprezentarea este un procedeu de tehnică juridică prin care o persoană, numită reprezentant, incheie acte juridice cu terţii in numele şi in contul unei alte persoane, numită reprezentat, avand drept consecinţă producerea directă in persoana reprezentatului a efectului actelor juridice. De regulă, actele juridice se incheie personal de către participantul la raportul juridic, care, de fapt beneficiază de efectele lor. Ori de cate ori intră intr-un...

 • Drept Civil

  1. X, Y şi Z au dobândit printr-un act autentic de vânzare-cumpărare două imobile cu câte patru apartamente fiecare. Proprietarii au cumpărat aceste imobile, fără ca vreunul dintre ele să fie determinat ca aparţinând unuia sau altuia dintre proprietari, ci toţi îşi exercitau dreptul de proprietate asupra fiecărui imobil în parte în mod egal. Proprietarii au închiriat imobilele şi veniturile rezultate în urma administrării lor au fost împărţite în mod echitabil între proprietari. La...

 • Grile Drept Civil

  1. Subiectele raportului juridic obligaţional sunt: [X] a) persoana fizică [X] b) persoana juridică [X] c) statul 2. Răspunderea pentru fapta proprie constituie: [X] a) regula în materia răspunderii civile b) excepţia în domeniul răspunderii civile [X] c) forma răspunderii civile 3. Dreptul de gaj general îl are creditorul asupra: a) bunurilor debitorului (unora dintre ele) b) tuturor bunurilor debitorului [X] c)întregului patrimoniu al debitorului 7. Cel mai important izvor de...

 • Avantajele si Inconvenientele unor Forme de Testament

  Testamentul, ca act juridic prin care se exprimă ultima voinţă a testatorului se supune condiţiilor generale de formă care afectează validitatea lui (forma scrisă şi forma actului separat). Totodată, legea permite testatorului să aleagă, în funcţiei de împrejurimi între mai multe feluri de testamente, determinînd pentru fiecare în parte anumite reguli speciale de formă, a căror nerespectare atrage după sine în condiţiile şi limitele arătate nulitatea absolută a dispoziţiilor testamentare....

 • Aspecte Noi Privind Obligatiile Civile - Transmiterea si Transformarea Obligatiilor in Actuala Lege Civila

  Aspecte noi privind obligațiile civile: transmiterea și transformarea obligațiilor în actuala lege civilă Capitolul I Sensurile cuvântului obligație Termenul de obligație are mai multe sensuri. Astfel, prin obligație se înțelege raportul juridic civil intemeiul căruia una dintre părți, numit creditor, pretinde celeilalte părți, numită debitor, să dea, să facă sau să nu facă ceva. Obligația mai poate desemna datoria pe care o are debitorul, în cadrul unui raport juridic de obligații,de a...

 • Obiectul Raportulu Juridic Civil

  Prin obiect al RJC intelegem actiunile la care sunt indreptatite sau de care sunt tinute subiectele RJC (obiectul TJC reprezinta conduita partilor in cadrul unuir RJC). Obiectul ca element al RJC nu poate fi confundat cu continutul RJC intrucat continutul are in vedere drepturile si indatoriile sau obligatiile partilor, aceasta deoarece obiectul are in vedere actiunile sau inactiunile ce formeaza conduita partilor unui raport juridic civil. Lucrurile sau bunurile nu pot fi incluse in...

 • Spete Drept Civil

  1. Bazandu-se pe promisiunea avansarii intr-un post mai bine platit, A incheie doua contracte de vanzare cumparare avand ca obiect un apartament si un autoturism. Dupa incheierea contractelor, A afla ca postul promis a fost ocupat de altcineva. Neavand resursele necesare pentru plata apartamentului si a masinii, A solicita instantei anularea celor 2 acte juridice civile, invocand eroarea. Cf. NCC, e admisibila actiunea formulata de A? care este temeiul de fapt si de drept pe care aceasta le...

 • Spete - Executarea Silita a Creantelor Bancare

  Contracte de imprumut. Contract de ipoteca incheiat pentru garantare unui singur imprumut. Principiul specializarii ipotecii Cod civil, art. 1645, art. 1652 "Chiar daca este adevarat ca, potrivit art. 1652 C civil, nu este necesara obtinerea unui titlu executoriu separat, de catre creditor, care sa fie opus girantilor, in situatia in care garantul ipotecar a incheiat un contract de ipoteca pentru garantarea unui singur imprumut, fata de principiul specializarii ipotecii, acesta nu...

 • Teste Grila Seminar

  1.Stipulaţia pentru altul: a)constituie o excepţie aparentă de la relativitate; b)este un act bilateral prin care promitentul se obligă să efectueze o prestaţie în favoarea terţului beneficiar – care participă la încheierea actului prin reprezentare; c)este un act bilateral la care terţul beneficiar participă direct. 2.Minorul de 16 ani poate încheia singur : a)un contract individual de muncă în calitate de salariat; b)un contract de donaţie; c)testament pentru jumătate din averea...

 • Teste Grila Drept Civil

  TESTE GRILA-DREPT CIVIL 1) Legile intră în vigoare: a) la data adoptării; b) la data publicării în Monitorul Oficial; c) la data promulgării. 2)Ce principii guvernează aplicarea legii în timp? a) principiul neretroactivităţii; b) principiul aplicării imediate a legii noi; c) principiul retroactivităţii; d) principiul ultraactivităţii 3) Neretroactivitatea legilor este: a) un principiu constituţional al aplicării legilor în timp; b) o excepţie de la principiul aplicării imediate a...

 • Dreptul Comertului International

  Capitolul I Noţiunea de drept al comerţului internaţional 1. Definiţia Dreptul comerţului internaţional reprezintă un ansamblu de norme care reglementează relaţiile comerciale internaţionale. Raporturile juridice ale comerţului internaţional se stabilesc între state, persoane juridice şi persoane fizice. În organizarea şi desfăşurarea relaţiilor comerciale internaţionale, statul are o dublă calitate: de subiect de drept internaţional şi subiect de drept civil. Într-o accepţiune, dreptul...

Pagina 1 din 2