Spete

Imagine preview
(7/10 din 5 voturi)

Acest seminar prezinta Spete.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 55 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept Comercial

Extras din document

DREPT COMERICAL

1. A.P. (persoanã fizicã) si SC „MM” SRL (persoanã juridicã) au hotãrât sã constituie societatea în nume colectiv „A.P.-MM”. A.P. s-a obligat sã aducã la capitalul social suma de 5.000 lei, iar SC „MM” SRL un teren în suprafatã de 5.000 m2, în valoare de 100.000 lei. În actul constitutive al societãtii, asociatii au prevãzut ca asociata SC „MM” SRL, fiind o societate cu rãspundere limitatã, sã rãspundã pentru obligatiile societãtii numai în limita capitalului social subscris. Este valabilã clauza inseratã în actul constitutiv privind rãspunderea asociatilor pentru obligatiile societãtii?

Clauza inserata in actul constitutiv privind raspunderea asociatilor pt obligatiile societatii este legala potrivit art.3 alin.1 – asociatii raspund limitat in SRL, In SNC raspund solidar si nelimitat.(art.3-(2) Asociatii in societatea in nume colectiv si asociatii comanditati in societatea in comandita simpla sau in comandita pe actiuni raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale. Creditorii societatii se vor indrepta mai intài impotriva acesteia pentru obligatiile ei si, numai daca societatea nu le plateste in termen de cel mult 15 zile de la data punerii in intàrziere, se vor putea indrepta impotriva acestor asociati).

2. SC „ML” este o societate în nume colectiv care a încheiat un contract de credit de 3 milioane lei cu societatea bancarã SC „MB” SA pentru a-si achizitiona o linie de fabricatie si prelucrare boabe cafea. Constatând cã societatea debitoare nu a achitat trei rate scadente din creditul acordat la termenele stabilite în contract, creditoarea, în baza art. 3 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicatã si modificatã, a chemat în judecatã pe asociatii debitoarei, respectiv pe sotii A.M. si A.F., solicitând ca acestia sã fie obligati solidar la restituirea creditului acordat societãtii. Asociatii rãspund în mod solidar pentru obligatiile societãtii?

Asociatii au beneficiul de discutiune în cazul în care sunt actionati de creditorii societãtii?

a)Raspund in mod solidar, fiind o societate in nume colectiv. Insa nimic nu-l impiedica pe debitor ca si ulterior celor 15 zile sa sa continue urmarirea societatii si nu pe asociatii sai, se poate trece la executarea silita a bunurilor acestuia pentru recuperarea creantei.

b).Nu Beneficiul de discutiune este de fapt obligatia creditorului ca mai intai este actionata societatea debitoare pentru recuperarea prejudiciului si numai in masura in care aceasta nu-si acopera datoriile in termen de 15 zile stabilit de lege sa fie urmariti asociatii.

L31/1990;Art. 3(2)Asociaţii în societatea în nume colectiv şi asociaţii comanditaţi în societatea în comandită simplă sau în comandită pe acţiuni răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile sociale. Creditorii societăţii se vor îndrepta mai întâi împotriva acesteia pentru obligaţiile ei şi, numai dacă societatea nu le plăteşte în termen de cel mult 15 zile de la data punerii în întârziere, se vor putea îndrepta împotriva acestor asociaţi.

3. Prin ce modalitati se realizeaza punerea in intarziere conf contextului art 3 alin2 din L.31/1990, republicata si modificata?

In cazul in care societatea nu-si achita datoria catre creditori pana la data scadenta, aceasta este pusa in intarziere (perioada de gratie) pentru 15 zile, si daca dupa aceasta perioada datoria nu a fost achitata, creditorii pot actiona in justitie asociatii beneficiarului.

Datoriile comerciale lichide şi plătibile în bani produc dobândă de drept din ziua în care devin exigibile.

4. SC „MIXAM” SRL este o societate cu rãspundere limitatã formatã din trei asociati, respectiv douã persoane fizice si o persoanã juridicã. Asociatii persoane fizice s-au obligat prin actul constitutiv sã aducã la capitalul social munca pe care o vor desfãsura în societate, respective activitate de marketing/publicitate, în vederea atragerii unei clientele stabile a societãtii, în valoare de 10 lei. Pe de altã parte, aportul la capitalul social al persoanei juridice constã în actiunile pe care aceasta le detine deja la societatea comercialã „FN” SA. Totodatã, cei trei asociati au vãrsat ca aport la capitalul social suma de 50 lei. Verificând continutul actului constitutiv si probele depuse la dosar, instanta de judecatã a constatat cã existã neregularitãti în privinta constituirii capitalului social al societãtii.

Arãtati care sunt neregularitãtile sesizate de instanta de judecatã cu privire la capitalul social si la felurile aporturilor asociatilor.

Aporturile in numerar sunt obligatorii la constituirea oricarei forme de societate.

Art. 16-(4)Prestaţiile în muncă nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social. La infiintarea societatii cu raspundere limitata, sunt acceptate doar aporturi in bani sau natura legea neadmitand aportul in creante. Nu este deci legal aportul in munca pe care il au cei doi asociati persoane fizice. (L31/1990)

5. Se poate infiinta o societate comerciala declarandu-si sediul intr-un spatiu in care functioneaza mai multe societati ?

Da. Art. 17-(2).(L31/1990) La acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati, daca este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:

a) imobilul, prin structura lui, permite functionarea mai multor societati in incaperi diferite;

b) cel putin o persoana este, in conditiile legii, asociat in fiecare dintre societati;

c) daca cel putin unul dintre asociati este proprietar al imobilului ce urmeaza a fi sediul societatii.

6. Trei persoane fizice, în calitate de fondatori, au hotãrât constituirea unei societãti pe actiuni prin subscriptie publicã, întocmind prospectul de emisiune în care s-a mentionat capitalul social, numãrul de actiuni, valoarea nominalã a unei actiuni si data închiderii subscriptiei. Numitul V.R. a subscris un numãr de 100 actiuni depunând la CEC valoarea actiunilor subscrise. Ulterior acestui moment, verificând continutul prospectului de emisiune, a solicitat instantei de judecatã constatarea nulitãtii acestuia întrucât nu cuprinde mentiunea privind participarea la beneficii (pierderi) a actionarilor, mentiune obligatorie, potrivit art. 18 alin. (1) coroborat cu art. 8 din Legea nr. 31/1990, republicatã si modificatã. Actiunea în constatarea nulitãtii prospectului de emisiune întocmit de fondatori este întemeiatã? Argumentati solutia.

Decizia este intemeiata, deoarece, In cazul in care prospectele de emisune nu cuprind toate mentiunile din actul constitutiv, acestea sunt nule. (art.18 al.4 din Legea 31/1990 ; iar Prospectele de emisiune care nu cuprind toate menţiunile sunt nule. Subscriitorul nu va putea invoca această nulitate, dacă a luat parte la adunarea constitutivă sau dacă a exercitat drepturile şi îndatoririle de acţionar.)

7. In ce situatii acceptantii prospectului de emisiune privind constituirea unei SA prin subscriptie publica se pot retrage in faza prealabila inmatricularii soc in Registrul Comertului?

Daca valoarea aporturilor in natura stabilita de experti este inferioara cu o cincime aceleia prevazute de fondatori in prospectul de emisiune, orice acceptant se poate retrage. (a se vedea art.27 al.2 din Legea 31/1990).anuntandu-i pe fondatori, pana la data fixata pentru adunarea constitutiva.

Actiunile revenind acceptantilor care s-au retras pot fi preluate de fondatori in termen de 30 de zile sau, ulterior, de alte persoane, pe cale de subscriptie publica.

8. La data de 15 noiembrie 2005 a fost înmatriculatã în registrul comertului SC „NABO” SRL, cu doi asociati, persoane fizice, A.N. si V.T. În scopul achizitionãrii unei constructii necesare desfãsurãrii activitãtii, asociatul V.T. a depus la bancã în contul societãtii suma de 200 lei, urmând

ca societatea sã-i restituie acest împrumut în termen de 10 ani. Întelegerea cu privire la acordarea împrumutului si restituirea lui a intervenit între cei doi asociati numai prin acord verbal.

Este valabil acordul verbal încheiat între cei doi asociati privind împrumutul acordat societãtii? În ce cazuri legea prevede obligativitatea formei scrise?

Fisiere in arhiva (1):

  • Spete.docx