Dezvoltarea Regionala

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest seminar prezinta Dezvoltarea Regionala.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Ecologie, Stiinta Administratiei, Alte Domenii

Extras din document

1.notiunea de dezvoltare generala

Regiunile de dezvoltare – unitate territorial functional ce reprez.cadrul de planificare,evaluare si implementare a politicii de dezv.reg.

Regiunile de dezvoltare nu sînt unităţi administrativ-teritoriale deoarece nu au personalitate juridică.In R.M sunt 6 reg.de dezv.,şi anume:Nord,Centru,Sud,UTAG,Mun.Chişinău, Transnistria.

Centrele regiunilor de dezvoltare se stabilesc de către Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, la propunerea consiliilor regionale pentru dezvoltare, pe criteriul capacităţii de dezvoltare, tradiţiilor de cooperare interregională, aglomerării şi policentrismului.

Regiunile de dezvoltare determină cadrul de planificare, evaluare şi implementare a dezvoltării regionale şi sînt subiecte ale acestor procese.

Regiunile de dezvoltare pot înainta propuneri de scheme/structuri intraregionale spre aprobare Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, pornind de la interese speciale sau de la scopuri comune.

Termenul de “regiune” nu se aplică însă doar pentru spaţiul naţional structurat regional. El se utilizează şi la nivel internaţional,p/u a defini regiuni constituite pe baza legăturilor dintre zonele de frontieră ale unor ţări vecine (exemplu : euroregiunile) sau regiuni formate din grupuri de ţări între care există legături economice,comerciale, culturale etc. intense, ca urmare a situării lor într-un spaţiu geografic bine delimitat (exemple: ţările scandinave

(Danemarca, Suedia, Norvegia, Finlanda)), ţările din regiunea Pacific/Asia de Sud-Est (Coreea de Sud, Hong-Kong, Taiwan, Singapore).

2. Strategiile de dezvoltare regională

Astazi în R.M exista o problema foarte mare în dezvoltarea ec.echilibrată a terit.sale cu care sau confruntat si se confruntă state europene.Unele dintre cauzele cele mai principale ale acestei prob.sunt.:

1,modificarea condit.ec.prin dezv.unor noi ramuri si intrarea unor vechi ramuri în decline

2.Conceraţia economica numai intr-o regiune iar în altele mai puţin.

3. Datorită existentei unor reg.slab. populate sau provenienta în mare parte din sec.primar care nu au putut sa menţină dezv.ec.sau infrastructura la un niv.sadisfăcator.

4. cresterea deplasarilor pop.la oraşe sau reg.m/dezv.care a condus la zone depopulate rurale şi intensificarea urbanizarii.

In urma acestor consecinte sa ajuns la crest.ratei şomajului, şi inrăutăţirea niv.de trai. Odata ce sau evedenţiat asemenea discrepanţe organelle aut.pub.au inceput sa se ingrijoreze, şi au inceput să caute modalit.de lupta cu acestea.

Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice locale sînt responsabile de promov.politicii de dezv. reg. în R. M.

Ministerul Administraţiei Publice Locale, ca autoritate de implementare a politicii de dezvoltare regională, trebuie să elaboreze strategii de dezvolt.reg. necesar p/u implimentarea politicii de dezv.reg.

Strategiile de dezvoltare regională sînt documentele principale de planificare a dezvoltării echilibrate şi durabile a regiunilor şi sînt elaborate în conformitate cu priorităţile Strategiei naţionale. Putem da 2 difinitii la strategii si anume not.de : 1.strategie naţională de dezvoltare regională si 2. strategie de dezvoltare regională

Strategie naţională de dezvoltare regională - principal document de planificare a dezvoltării regionale care reflectă politica naţională în domeniu şi introduce mecanismele naţionale ale acestei dezvoltări;

strategie de dezvoltare regională - document al politicii de dezvoltare regională pe termen mediu (7 ani) care identifică priorităţi, include proiecte şi măsuri specifice pentru implementarea acestei politici în cadrul regiunii de dezvoltare;

Strategiile de dezvoltare regională încorporează planurile operaţionale. Planul operaţional prevăzut pe 3 ani este unul de implementare a strategiei de dezvoltare regională şi include programele, proiectele şi activităţile prioritare.

Strategiile de dezvoltare regională şi planurile operaţionale sînt elaborate de agenţii potrivit unei metodologii şi structuri tipice elaborate de Ministerul Administraţiei Publice Locale.

Strategiile de dezvoltare regională şi planurile operaţionale sînt expertizate de Ministerul Administraţiei Publice Locale sub aspectul corespunderii şi compatibilităţii lor cu documentele naţionale de planificare.

Agenţiile monitorizează şi evaluează implementarea strategiilor de dezvoltare regională, propun modificări relevante. În baza rezultatelor şi impactului implementării, agenţiile elaborează cîte un plan operaţional la fiecare 3 ani.

Putem evedenţia o serie de etape de elaborare a strategiei naţ.:I-analiza sau diagnosticul situaţiei,sau a starii de lucru in domeniuldezv.reg. in per.de referintă(e/e de dorit cit mai indelungată)

II. fixarea şi analiza obiectivelor straegiei.

III. elab,dif.variante p/u atingerea obiectivelor strategice propuse

VI.select.uneia dintre aceste variante pe baza comparării performanţelor avantajelor,a niv.de eficienta atit ec.cît si socială pe care le prezinta aceste variante.

In contextul integrarii UE si dezv.reg.din cadrul statelor member ale U.E la incep.sec.XXI sunt sustinute urmatoarele obiective ale strategiilor si polit.de dezv. reg. cu participarea fondurilor UE:

1.Promov.si ajustarea struct. A dezv. reg.subdezvoltate sprijinit de catre urmat.4 fonduri structurale:

a)Fondul UE de dezv.reg. b) fondul social UE c)Fundul Europ.de orientare sigarantarea a agriculturii d)instrumental financiar de orientare a pescuitului

2.Transformarea reg din frontiera grav afectate de declinul industrial:a)fond.europ.de dezv.reg

b) fond.socila Europ.

3.Combaterea somajului pe termen lung si facilitatea intgrarii in munca a pers.tinere si a pers.expuse excluderii de pe piata fortei de munca: mijl.fondului social.

4.facilitatrea adaptarii muncitorilor la schimbarile Indus.si la schimb.din sistemul de produse

5.promov.dezv.si ajustarii structurale a reg.cu o densitate a pop.extrem de redusa: din cele 4 fonduri struct.europ.

6.Promovarea dezv.rurale : se foloseste fondul Europ. p/u dezv.,orientare a agricult. Si mijl.instrum.fin.de orientare a pescuitului.

Strategia naţională de dezvoltare regională

(1) Strategia naţională de dezvoltare regională, denumită în continuare Strategie naţională, este elaborată de Ministerul Administraţiei Publice Locale, avizată de Consiliul Naţional şi aprobată de Guvern.

(2) Strategia naţională este conformă Planului naţional de dezvoltare şi/sau altor strategii /programe naţionale de sector care au drept scop dezvoltarea social-economică a ţării.

(3) Raportul anual de implementare a Strategiei naţionale este prezentat Guvernului şi Consiliului Naţional de către Ministerul Administraţiei Publice Locale.

Strategiile de dezvoltare regională

(1) Strategiile de dezvoltare regională sînt documentele principale de planificare a dezvoltării echilibrate şi durabile a regiunilor şi sînt elaborate în conformitate cu priorităţile Strategiei naţionale.

(2) Strategiile de dezvoltare regională încorporează planurile operaţionale. Planul operaţional prevăzut pe 3 ani este unul de implementare a strategiei de dezvoltare regională şi include programele, proiectele şi activităţile prioritare.

(3) Strategiile de dezvoltare regională şi planurile operaţionale sînt elaborate de agenţii potrivit unei metodologii şi structuri tipice elaborate de Ministerul Administraţiei Publice Locale.

(4) Strategiile de dezvoltare regională şi planurile operaţionale sînt expertizate de Ministerul Administraţiei Publice Locale sub aspectul corespunderii şi compatibilităţii lor cu documentele naţionale de planificare.

3.Noţiunea de politică a dezv.reg.

politică de dezvoltare regională - activitate coordonată a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, a colectivităţilor locale şi a organizaţiilor neguvernamentale, orientată spre planificarea şi realizarea unei dezvoltări social-economice teritoriale echilibrate, spre sprijinirea nemijlocită a dezvoltării social-economice a zonelor defavorizate;

La rândul lor, strategiile se reflectă în politicile regionale, considerate instrumente specifice, operaţionale de realizare a obiectivelor strategice, respectiv modalităţi de a pune pârghiile de intervenţie ale statului în serviciul soluţionării problemelor dezvoltării economice regionale.

În practică se pot distinge trei mari imperative, obiective ale strategiilor şi politicilor regionale, cu un grad de generalitate ridicat. Acestea sunt (Hansen et al., 1995, Wadley, 1987):

- realizarea unei distribuţii echilibrate a veniturilor şi condiţiilor de viaţă pe plan regional;

- restrângerea în anumite limite a şomajului pe regiuni;

- diminuarea riscului scăderii populaţiei unei regiuni ca urmare a emigrării.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dezvoltarea Regionala.doc