Creditele Bugetare

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest seminar prezinta Creditele Bugetare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 4 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Finante

Extras din document

Creditele bugetare constituie sume aprobate prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exerciţiului bugetar şi/sau din exerciţii anterioare pentru acţiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanţa şi efectua plăţi din buget pentru celelalte acţiuni . Creditele bugetare nu sunt rambursabile, nu sunt purtătoare de dobândă, sunt definitive şi gratuite. Acestea reprezintă în acelaşi timp şi un mijloc de “protejare” a disponibilităţilor bugetului.

Credite destinate unor acţiuni multianuale - sume alocate unor programe, proiecte, subproiecte, obiective şi altele asemenea, care se desfăşoară pe o perioada mai mare de un an şi dau loc la credite de angajament şi credite bugetare;

Credit de angajament - limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate, în timpul exerciţiului bugetar, în limitele aprobate;

Creditele bugetare, precum şi structura funcţională şi economică a acestora, sunt aprobate prin legile bugetare anuale pentru cheltuielile fiecărui exerciţiu bugetar

Utilizarea creditului bugetar

Creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale pot fi utilizate, la cererea ordonatorilor principali de credite, numai după deschiderea de credite, repartizarea creditelor bugetare şi/sau alimentarea cu fonduri a conturilor deschise pe seama acestora. Destinaţia utilizării creditelor bugetare de către ordonatorii principali, secundari şi terţiari de credite este prevăzută în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate legal în vederea realizării sarcinilor instituţiilor publice cărora le sunt alocate. Pe baza creditelor bugetare deschise şi în limita acestora unităţile trezoreriei statului efectuează plăţi prin conturile bancare sau cu numerar dispuse de instituţiile publice pentru îndeplinirea sarcinilor previzionate ce poartă denumirea de plăţi de casă.

Creditele bugetare aprobate pentru un ordonator principal de credite nu pot fi virate şi utilizate pentru finanţarea altui ordonator principal de credite. De asemenea, creditele bugetare aprobate la un capitol nu pot fi utilizate pentru finanţarea altui capitol, cu anumite excepţii prevăzute de lege .

Deschiderea şi repartizarea/ retragerea creditelor bugetare

În urma aprobării creditelor bugetare, acestea trebuie deschise de către instituţiile publice destinatare în vederea efectuării de cheltuieli în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Nedeschiderea creditelor bugetare de către instituţiile publice conduce la imposibilitatea utilizării creditelor aprobate.

Deschiderea de credite bugetare delimitează în cadrul procesului bugetar faza de aprobare a bugetului de cea de execuţie a bugetului de către instituţiile publice. Aceasta are loc la începutul fiecărui trimestru.

Aprobarea deschiderii de credite bugetare se face în limita prevederilor din bugetul de stat, prin legea bugetară anuală pentru cheltuielile fiecărui exerciţiu bugetar pentru cheltuielile curente – de personal, materiale şi servicii, subvenţii şi transferuri – şi de capital, pe capitole şi subcapitole de cheltuieli potrivit clasificaţiei bugetare elaborată de Ministerul Finanţelor Publice, în raport cu gradul de folosire a fondurilor puse la dispoziţie anterior şi cu gradul de încasare a veniturilor bugetare şi de posibilităţile de acoperire a deficitului bugetar. Creditele bugetare se solicită pentru necesarul de cheltuieli pe un trimestru şi în limita prevederilor trimestriale, pentru cheltuielile strict legate de activitatea instituţiilor publice şi cu respectarea dispoziţiilor legale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Creditele Bugetare.doc