Pedagogie

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest seminar prezinta Pedagogie.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 27 de pagini .

Profesor: Asistent univ. drd. Bersan Otilia Sanda

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Pedagogie

Cuprins

Seminarul 1:
- Educaţia: concept, geneză, forme, caracteristici;
- Educabilitatea: suportul material al educaţiei;
- Factorii dezvoltării personalităţii.
Seminarul 2:
- Pedagogia – concept, geneză, evoluţie, caracteristici;
- Sistemul ştiinţelor educaţiei;
Seminarul 3:
- Componentele structurale ale educaţiei: educaţia intelectuală;
Seminarul 4:
- Educaţia morală;
Seminarul 5:
- Educaţia estetică;
Seminarul 6:
- Alte tipuri de educaţie: profesională, fizică, religioasă, interculturală, sexuală, tehnologică etc.
Seminarul 7:
- Teoria curriculumului;
Seminarul 8:
- Bazele teoriei curriculare;
- Tipuri, medii, cicluri şi arii curriculare;
Seminarul 9:
- Finalităţile educaţiei: ideal, scop, obiective;
Seminarul 10:
- Obiectivele educaţionale în curriculum;
Seminarul 11:
- Proiectarea curriculară, documente şi materiale curriculare;
- Adaptarea curriculară în procesul de învăţământ.

Extras din document

SEMINARUL I

1.EDUCAŢIA: CONCEPT, GENEZĂ, FORME, CARACTERISTICI;

2.EDUCABILITATEA: SUPORTUL MATERIAL AL EDUCAŢIEI;

3.FACTORII DEZVOLTĂRII PERSONALITĂŢII.

1. Etimologic termenul educaţie îşi are originea din latinescul:

- educo - educare = a creşte, a hrăni, a îngriji;

- educo – educere = a scoate din, a ridica, a înălţa,(sens propriu şi figurat)

În sens larg educaţia este: ansamblul influenţelor exercitate asupra indivizilor umani,de regulă copii/tineri,în evoluţia şi dezvoltarea lor,de către alţi indivizi de regulă adulţi, indiferent dacă aceste influenţe sunt intenţionate sau spontane,dar având un rol, mai mare sau mai mic,în formarea individului ca om social.

În sens restrâns educaţia este: ansamblul specializat de influenţe şi intervenţii intenţionate,explicite, sistematice,direcţionate valoric,finalist, de regulă asupra copiilor şi tinerilor, de către adulţi specializaţi în acest sens, în spaţii organizate şi dotate de tip şcoală.

Educaţia de-a lungul istoriei omenirii:

- Epoca preantică –ucenicie filială sau educaţie tribală;

- Antichitatea –avea ca principii: minte sănătoasă în corp sănătos,şi formarea unui om frumos şi bun din punct de vedere moral;

- Evul mediu – educaţie nobiliară (cavalerească) şi cea clericală (bisericească);

- Renaşterea – are ca ideal omul universal, apar primele universităţi;

- Capitalismul – pune bazele primelor sisteme educaţionale gratuite;

- Contemporaneitate – se doreşte introducerea educaţiei inclusive, menţinerea elevilor cu nevoi speciale în şcoli normale, în centrul educaţiei este elevul, dorinţele, aspiraţiile sale, se doreşte o educaţie pe cât posibil personalizată.

Forme:

- educaţia formală: se desfăşoară în şcoală,este planificată, elaborată,de către cadrele didactice,se supune unui scop,unor obiective.

- educaţia nonformală: se desfăşoară în afara şcolii, în alte instituţii:cinematografe, biblioteci,mass-media,muzee,case de cultură, etc., sunt acţiuni educative flexibile, opţionale conduse de persoane calificate.

- educaţia informală: este naturală, neoficială, spontană, cuprinde totalitatea informaţiilor primite de un individ în practica de toate zilele,neselectate pedagogic.

Determinaţii ale educaţiei:

• Filosofic-educaţia este un transfer de informaţii, o formare de concepte, reguli, gândire abstractă,analogii;

• Acţionalist – ed. cuprinde o serie de acţiuni, activităţi de predare, învăţare, evaluare;

• Procesual - este un proces complex care are ca scop formarea individului;

• Relaţional - se bazează pe relaţii interumane, socializare;

• Operaţional - succesiune de operaţii organizate,intenţionate;

• Prospectiv - ed. pregăteşte pentru viaţă.

Determinări ale educaţiei:

- istorico – cultural - ştiinţifice – educaţia este o relaţie între generaţii;

- sociale – rolul educaţiei în societate,cerinţele societăţii

- naţionale – fiecare naţiune are specificul său educaţional;

- individuală – modul în care priveşte individul educaţia sa.

Educaţia permanentă / continuă -,,cât trăieşti înveţi”,este necesară datorită progresului ştiinţei,se realizează pe tot parcursul vieţii,instituţionalizat sau nu, este o necesitate.

Autoeducaţia este în strânsă legătură cu ed. permanentă provine din tendinţa omului de a se autodepăşi, din interesele fiecăruia etc.

2. Educabilitatea :capacitatea individului de a fi educat.

Factori care influenţează educabilitatea:

- Externi –societatea;

- Interni –motivaţia,interesele;

- De mediu –familia,prietenii,concurenţa;

- Controlaţi de către cadrul didactic;

- Ereditari –moşteniţi de la părinţi.

Şcoala trebuie să asigure educaţia elevilor în conformitate cu particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora.

3. Factorii dezvoltării personalităţii:

- ereditatea-moştenire,însuşire dobândită şi consolidată anterior. Dezvoltarea personalităţii este determinată de predispoziţiile înnăscute.

- mediul-geografic,social,familial,instituţional,personal;totalitatea influenţelor exterioare care se exercită asupra individului;

- educaţia-diferenţiată dispoziţiile ereditare,direcţionează influenţele mediului, oferă metode şi tehnici de autoeducare individului.

*** Analizaţi cele două definiţii ale educaţiei(în sens larg şi restrâns)

*** Analizaţi comparativ educaţia: formală, nonformală şi informală;

*** Analizaţi comparativ impactul eredităţii, mediului şi educaţiei asupra personalităţii umane.

Fisiere in arhiva (1):

  • Pedagogie.doc