Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile

Seminar
8.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 14599
Mărime: 67.07KB (arhivat)
Publicat de: Malvina Ursu
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: ANGHEL.O

Extras din seminar

1. Care sunt atribuţiile Conferinţei Naţionale a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Romania?

Conferinta Nationala este organul superior de conducere si de control al Corpului.

Conferinta Nationala este constituita din :

- membrii Consiliului Superior ;

- membrii consiliilor filialelor Corpului ;

- membrii comisiilor de disciplina ;

- reprezentantii Ministerului Economiei şi Finantelor de pe langa Consiliul Superior si consiliile filialelor ;

- reprezentanti ai membrilor din fiecare filiala a Corpului, desemnati de adunarile generale, conform normei de reprezentare de 1 la 100 membri înscrişi în Tabloul Corpului, în vigoare la 31 decembrie a anului expirat.

Conferinţa Naţională este

ordinară şi

extraordinară

Conferinţa naţională ordinară se întruneşte anual prin grija Consiliului superior, care alege locul şi stabileşte data; convocarea Conferinţei naţionale ordinare se face cu cel puţin 20 de zile înaintea datei de desfăşurare a acesteia.

Conferinţa naţională ordinară are atribuţiile prevăzute de art.31 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată.

În exercitarea atribuţiilor sale legale, Conferinţa naţională ia şi următoarele măsuri:

a) aprobă prin vot deschis situaţiile financiare anuale, raportul cenzorilor sau auditorilor, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar încheiat, precum şi bugetul de venituri şi cheltuieli al exerciţiului financiar viitor, prezentate de Consiliul superior;

b) aprobă prin vot deschis organigrama Corpului la nivel central şi teritorial, siste¬mul de salarizare pentru anul următor, precum şi principiile şi criteriile de organizare şi de salarizare a personalului angajat al Corpului;

c) aprobă prin vot deschis sistemul de acordare şi cuantumul cheltuielilor de deplasare şi reprezentare;

d) alege şi revocă preşedintele şi membrii Consiliului superior şi ai comisiei de cenzori; alege şi revocă preşedintele şi doi membri ai Comisiei superioare de disciplină;

e) aprobă raportul Consiliului superior referitor la rezultatul ale¬gerilor privind reînnoirea mandatelor membrilor consiliilor filialelor Corpului, inclusiv revocarea celor aleşi;

f) aprobă prin vot deschis nivelul indemnizaţiilor pentru organele alese ale Corpului;

g) aprobă normele privind controlul modului de respectare a normelor profesionale, constatarea abaterilor şi aplicarea sancţiunilor administrative şi/sau disciplinare membrilor sau personalului angajat.

h) stabileşte anual cotizaţiile datorate de membrii Corpului şi taxele de inscriere în evidenţele Corpului;

i) confirmă lista cuprinzând membrii de onoare ai Corpului;

j) stabileşte măsurile necesare şi urmăreşte îndeplinirea altor atribuţii prevăzute de actele normative, precum şi a propriilor hotărâri.

Conferinţa Naţională extraordinară are loc numai în cazuri deosebite şi se convoacă cu cel puţin 15 zile înaintea datei fixate pentru desfăşurarea ei, de către Consiliul Superior, pe baza ordinii de zi stabilite de acesta din proprie iniţiativă sau la propunerea filialelor reprezentând peste o cincime din totalul membrilor Corpului.

2. Care sunt atribuţiile Consiliului Superior al CECCAR?

Consiliul Superior exercită drepturile Corpului aferente statutului său de persoană juridică de utilitate publică; în mod esenţial, are ca atribuţie reprezentarea profesiunii în faţa autorităţilor publice prin preşedintele său şi coordonarea acţiunilor consiliilor filialelor judeţene.

Consiliul superior cuprinde maximum 24 de membri, inclusiv preşedintele, şi 8 supleanţi. Reprezentarea experţilor contabili şi contabililor autorizaţi se stabileşte în funcţie de procentajul experţilor contabili în raport cu totalul membrilor Corpului la nivelul ţării.

Consiliul superior se convoacă cel puţin o dată pe semestru de către preşedintele său şi ori de câte ori este necesar; de asemenea, poate fi convocat la cererea Biroului permanent, a majorităţii membrilor Consiliului superior, precum şi la cererea Comisiei superioare de disciplină.

Deliberările Consiliului superior au caracter strict secret; hotărârile sunt date publicităţii în revista editată de Corp şi/sau pe site-ul Corpului. Hotărârile de interes general se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Consiliul superior are următoarele atribuţii:

a) alege dintre membrii săi 5 vicepreşedinţi ai Consiliului superior: 4 dintre aceştia sunt aleşi dintre experţii contabili, iar unul, dintre contabilii autorizaţi;

b) asigură elaborarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţio¬nare a Corpului, solicitând avizele Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Justiţiei; regulamentul de organizare şi funcţionare nu va fi înaintat pentru aprobare fără avizele favorabile ale celor două ministere;

c) asigură elaborarea şi completarea Codului etic naţional al profesioniştilor contabili pe baza Codului etic IFAC;

d) asigură administrarea şi gestionarea patrimoniului Corpului;

e) deliberează asupra tuturor problemelor privind profesia de expert con¬tabil şi de contabil autorizat;

f) veghează ca reglementările privind dobândirea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat să fie aplicate strict;

g) asigură coordonarea activităţii consiliilor filialelor; aprobă meto¬dologia de elaborare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Corpului;

h) aprobă statele de funcţii ale Corpului la nivel central şi teritorial;

i) asigură participarea membrilor săi în cadrul unor comisii de studii şi cercetări destinate a face să progreseze profesia şi ştiinţa contabilă sau în diverse grupe de lucru din cadrul instituţiilor guvernamentale şi neguverna¬mentale, la solicitarea acestora;

j) decide în termen de 30 de zile asupra contestaţiilor făcute împotriva hotărârilor luate de Comisia superioară de disciplină;

k) aprobă normele privind desfăşurarea activităţii curente a compartimen¬telor şi verigilor organizatorice ale Corpului;

l) ia toate măsurile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei şi a celei de asigurare a riscului profesional de către toţi membrii Corpului;

m) analizează activitatea membrilor şi preşedinţilor comisiilor de disciplină, experţi contabili, şi ia măsuri administrative, organizatorice, inclusiv de natură disciplinară; pentru preşedintele şi membrii Comisiei superioare de disciplină, experţi contabili, rezultatele analizei sunt prezentate Conferinţei naţionale care hotărăşte;

n) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament şi de hotărârile Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi.

Preview document

Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 1
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 2
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 3
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 4
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 5
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 6
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 7
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 8
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 9
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 10
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 11
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 12
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 13
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 14
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 15
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 16
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 17
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 18
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 19
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 20
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 21
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 22
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 23
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 24
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 25
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 26
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 27
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 28
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 29
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 30
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Doctrina si Deontologia Profesiei Contabile.doc

Alții au mai descărcat și

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Blocada Berlinului

Sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial aduce cu sine era Razboiului Rece,o confruntare deschisa, nonmilitara si limitata intre doua grupuri de...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul violenței în Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Rusia după Încheierea Războiului Rece

Rusia si strainatatea apropiata Dupa încheierea razboiului rece, fiecare tara europeana a blocului socialist a fost confruntata cu problemele...

Planul de dezvoltare rurală și ocuparea forței de muncă în Comuna Feleacu, județul Cluj

Prezentarea generalǎ a comunei Feleacu Transilvania este consideratǎ de cǎtre mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor formelor de relief, de la...

Te-ar putea interesa și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Profesioniștii contabili în România

Introducere Mediul de afaceri actual devine ca urmare a crizei financiare pe care Romania şi întreaga lume o traversează, un mediu profund în care...

Doctrină și deontologie contabilă

1.Etica și profesia contabilă Profesia contabilă este definită ca fiind totalitatea activităților care presupun cunoștințe in domeniul...

Profesia contabilă în lume și în alte țări

Abstract Profesia contabilă impune profesioniștilor contabili să aibă calități esențiale cum sunt: știința, competența și conștiința....

Etica în Profesia Contabilă

Introducere În ultimii ani domeniul contabilităţii şi implicit profesia contabilă s-a schimbat vizibil. Cazurile intens mediatizate ale firmelor...

Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile

Scurt istoric în sistemul contabil american Contabilitatea americană a devenit sistemul contabil cel mai perfecţionat din întreaga lume. Prezenţa...

Etica în profesia contabilă

Cap I 1.1 Etica în general ; etica profesională Etica îşi are originea în cuvântul ,,ethos’’ din limba greacă; acesta poate însemna atât...

Sistemul contabil din Marea Britanie și profesia contabilă

Introducere Contabilitatea este știința și arta stăpânirii afacerilor, obiectivul ei fiind “măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și...

Ai nevoie de altceva?