Documente publicate de Mariana V.

Mariana V.

Mariana V.

88 documente publicate în Biblioteca RegieLive

Criminalitate informatică

ASPECTE INTRODUCTIVE Evoluția științifică la care asistăm în prezent, explozia informațională din toate domeniile, complexitatea ridicată a anumitor domenii ce prezintă interes pentru știința criminalistică, dar și schimbarea radicală a realităților sociale într-un timp foarte rapid fac dificilă integrarea în... citește mai departe

101 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Răspunderea disciplinară

Capitolul I Considerații generale privind disciplina muncii și răspunderea disciplinară 1.1. Disciplina muncii 1.1.1. Noțiune Disciplina muncii este o condiție obiectivă, necesară și indispen sabilă desfășurării activității fiecărui angajator. Cerința respectării unei anumite ordini, a unor reguli, care să... citește mai departe

85 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Prezent și perspective în dezvoltarea economică la nivelul uniunii europene

REZUMAT În Analiza anuală a creșterii pentru anul 2015, Comisia Europeană a identificat investițiile, reformele structurale și responsabilitatea bugetară ca fiind elemente esențiale ale strategiei de politică economică a Uniunii Europene pentru a crea locuri de muncă și creștere economică. În aceste condiții,... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Bibliografie

Spațiul administrativ al Uniunii Europene

INTRODUCERE Dezvoltarea administrativă descrisă nu trebuie considerată ca o etapă finală, circumscrisă în timp, care garantează administraţiei furnizarea unui nou punct de echilibru relativ stabil. Din contră, trebuie interpretată ca un proces în continuă evoluţie şi care, după cum se pare, nu a relevat încă în... citește mai departe

84 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Asigurările sociale de sănătate

INTRODUCERE Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asiguraţi. Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare fondul, este un fond special care se... citește mai departe

113 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Aspecte Teoretice Privind Imobilizările Necorporale și Deprecierea Acestora

INTRODUCERE Subiectul lucrării de faţă, Contabilitatea imobilizărilor necorporale şi a deprecierii acestora, este unul fundamental, util şi incitant prin actualitatea, extinderea şi importanţa lui pentru teoria şi practica în domeniul contabilităţii, necesitând o laborioasă muncă de cercetare şi documentare asupra... citește mai departe

44 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Executarea Pedepsei Private de Libertate

INTRODUCERE Pedeapsa intimidează pretabilii (infractorii), izolează elementul de societate, este aducătoare de satisfacţii pentru victimă, fiind în acelaşi timp şi elementul de reeducare, pază şi securizare a condamnatului deţinut. Pedeapsa privativă de libertate ridică multe probleme în executarea ei. în primul... citește mai departe

95 pagini 12 puncte Extras Bibliografie Preview

Persoana juridică în reglementările noului cod civil

INTRODUCERE Persoana juridică este definită de noul Cod civil ca fiind „orice formă de orga¬nizare care, întrunind condiţiile cerute de lege, este titulară de drepturi şi obligaţii civile" [art. 25 alin. (3)]. Dacă toate fiinţele umane sunt persoane, nu toate persoanele sunt fiinţe umane; există şi persoane... citește mai departe

89 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Comunicarea ca Instrument al Negocierii

INTRODUCERE Clipă de clipă, ceas de ceas, fiecare dintre noi are o dorinţă, un interes sau măcar un punct de vedere numai “al său”. Fiecare convinge sau se lasă convins. Fiecare are ceva de schimbat cu altcineva şi trebuie să ajungă la o înţelegere cu el/ea. Totuşi, după cum bine ştiţi , mai înainte de a ajunge la... citește mai departe

31 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Mediul afacerilor și rentabilizarea acestora la SC Comserv SA Galați

INTRODUCERE Activitatea oricărei firme de afaceri este dependentă direct de mediul în care funcţionează – atât prin elementele controlabile, cât şi prin cele cu influenţă indirectă cum ar fi criza economico-financiară pe care o parcurge economia. Această criză perturbă toate componentele mediului de afaceri... citește mai departe

60 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Căile de atac exercitate în fața instanțelor Uniunii Europene. Tribunalul de Primă Instanță

CAPITOLUL I. ORGANELE COMUNITARE DE JURISDICŢIE Secţiunea 1. Consideraţii generale Instituind cele trei Comunităţi europene şi Uniunea europeană, statele membre au convenit că obiectivele acestora să fie realizate prin instituţiile comunitare, în limita competenţelor atribuite, fără a fi exclusă propria lor... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Impozitul pe Venit. Impunerea Veniturilor Persoanelor Fizice-Cetateni

1. Noţiuni generale la impozitul pe venituri persoanelor fizice cetăţeni. Subiectul , obiectul ,cotele impozitului,venitul impozabil . 2. Deducerile fiscale acordate persoanelor fizice cetăţeni şi modul de estimare a facilităţilor impozabile acordate de patron .Modul de determinare a obligaţiei fiscale. 3.... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Extras Preview

Transporturile Maritime

INTRODUCERE În cadrul activităţilor de navigaţie civilă, transporturile maritime deţin ponderea principală. Stricto sensu, sfera transporturilor maritime se reduce la semnificaţia comercială a acestora, respectiv la folosirea navelor maritime în transporturi în interes privat. Transportul maritim se exercită în... citește mai departe

96 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Apariția și Evoluția Drepturilor Omului

INTRODUCERE În privinţa drepturilor omului, garantarea exercitarea şi respectarea lor sunt strâns legate de organizarea vieţii politice şi de stat, de ansamblul măsurilor luate pe teritoriul unei ţări pentru reglementarea raporturilor umane. Aşadar, respectarea drepturilor fundamentale ale omului este neîndoielnic... citește mai departe

9 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului constituie unul dintre pilierii esenţiali ai societăţilor democratice. Democraţia nu există decât dacă practică recu¬noaşterea, aplicarea şi respectarea drepturilor omului. Drepturile şi libertăţile funda¬mentale reprezintă patrimoniul juridic comun al... citește mai departe

114 pagini 15 puncte Cuprins Extras Preview

Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială

INTRODUCERE Conform Noului Cod civil, care preia dispoziţiile constituţionale şi cele ale Codului Familiei, familia are la bază căsătoria liber consimțită între soți, în relațiile dintre soți precum și în exercițiul drepturilor față de copii, bărbatul și femeia având drepturi egale. Cu toate că orice căsătorie se... citește mai departe

66 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil

INTRODUCERE În prezenta lucrare, ne-am propus să analizăm nedemnitatea succesorală, o instituţie care, deşi strâns legată de moştenire, atât în calitate de condiţie negativă a acesteia, cât şi prin consecinţele pe care le produce în caz că intervine, respectiv suprimarea drepturilor succesorale, a fost neglijată... citește mai departe

49 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Paternitatea Copilului din Căsătorie

INTRODUCERE Constituind legătura dintre un copil şi părinţii săi, bazată pe procreare şi naştere, filiaţia este un fapt natural pe care legea l-a transformat într-un fapt juridic. Ca întotdeauna, dreptul completează şi ajută natura, iar aici, în materia filiaţiei, mai mult decât în orice altă materie. Legiuitorul... citește mai departe

44 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei

INTRODUCERE Filiaţia este atât o legătură biologică izvorâtă din procreare şi naştere, cât şi o instituţie socială, o creaţie artificială care include elemente de ordin social, cultural şi religios, elemente care şi-au pus de-a lungul timpului amprenta asupra soluţiilor juridice în materie. În prezenta lucrare... citește mai departe

56 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cercetarea Criminalistică

INTRODUCERE Evoluţia Criminalisticii în ţara noastră, se cuvine subliniat faptul că, încă de la apariţia acestei ştiinţe la sfârşitul secolului al XIX-lea, au existat preocupări efective ale unor oameni de ştiinţă în sensul elaborării şi introducerii de elemente de criminalistică în procesul judiciar, remarcabile... citește mai departe

83 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Terorismul

INTRODUCERE Terorismul nu a apărut recent. El este foarte vechi – a precedat strategia terorii exercitată de legiunile romane asupra populaţiilor din zonele ocupate, supravieţuind acesteia – şi, de-a lungul timpurilor, s-a manifestat sub toate formele posibile, de la terorismul peşterii la ciberterorism, în funcţie... citește mai departe

85 pagini 14 puncte Cuprins Extras Preview

Cetățenia Română

ARGUMENT În timpurile moderne, odată cu extinderea şi diversificarea relaţiilor sociale pe arii geografice din ce în ce mai largi, populaţia planetei tinde să-şi depăşească tiparele în care a trăit secole şi milenii de-a rândul şi încearcă să-şi adjudece cu mai multă îndrăzneală o nouă dimensiune, respectiv cea... citește mai departe

92 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public

INTRODUCERE Perfecţionarea sistemului de management la nivelul instituţiei publice din România în vederea alinierii la standardele europene constituie o necesitate extremă pentru sistemul de management public românesc contemporan, dată fiind evoluţia societăţii româneşti în contextul schimbărilor majore impuse de... citește mai departe

86 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Drogurile

Capitolul I TRAFICUL ŞI CONSUMUL ILICIT DE DROGURI (PREVENIREA) 1.1 Strategia Uniunii Europene în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri în perioada 2005-2072 Pentru a înţelege mai bine strategia României în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, la care... citește mai departe

101 pagini 14 puncte Cuprins Extras Preview

Elemente Strategice de Marketing

INTRODUCERE Prezervarea mediului înconjurător preocupă în tot mai mare măsură omenirea, edificatoare fiind, pe de o parte, conceptualizarea şi vehicularea unor termeni noi, precum economie, ecodezvoltare, ecoproduse, ecoechipament, ecoturism etc. şi, pe de altă parte, fundamentarea unor strategii şi tactici pentru... citește mai departe

45 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview