Documente publicate de Miron Vlad

Miron Vlad

Miron Vlad

58 documente publicate în Biblioteca RegieLive

Garanțiile Constituite cu Scopul Amânării la Plată a Obligațiilor Fiscale

Particularitatile obligaţiilor fiscale Fiscalitatea, urmăreşte realizarea obiectivelor politicii economice şi ale celei sociale ale statului. Atunci când devine frână în realizarea acestor obiective, societatea reacţionează pentru reformarea lui, pentru a reorienta spre ceea ce ea consideră a fi ţelul ei. Prima... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Studiu practic privind constituirea fondului de rezervă legală

Probleme şi soluţii În activitatea practică se constată frecvente erori cu privire la constituirea fondului de rezervă legală. Pentru a asigura constituirea fondului de rezervă legală, prin interpretarea şi aplicarea corectă a prevederilor legale în vigoare, voi porni de la exemplul unei societăţi comerciale, cu... citește mai departe

20 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Fiscalitatea Veniturilor din Munca în Anul 2010

Frecventele modificări ale legislaţiei fiscale, inclusiv prin legile anuale ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat, fac necesară întocmirea, distinct pentru fiecare an, a unei situaţii – sinteză cu impozitarea veniturilor din muncă, în România, în anul 2010. Materialul de faţă prezintă,... citește mai departe

59 pagini 7 puncte Extras Preview

Aspecte Teoretice și Practice Legate de Contribuția de Sănătate

Aspecte teoretice si practice legate de Contribuţia de sănătate Numai la nivelul anului 2009, prin recalcularea contribuţiei de sănătate, de la 5,5%, la 6,5%, pentru pensiile mai mari de 1.000 de lei, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat ar spori cu peste 40 de milioane de euro. În condiţiile unei... citește mai departe

52 pagini 7 puncte Extras Preview

Integrarea Economică Europeană - Factor Explicativ al Facilitării și Impulsionării Comerțului intra-european

1. Introducere Aprofundarea construcţiei europene semnifică progresul gradual al integrării economice spre etapele sale superioare, adică calea parcursă de Uniunea Europeană de la formula uniunii vamale pînă la stadiul de uniune economică şi monetară. Itinerariul parcurs a presupus eliminarea tuturor barierelor... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești

INTRODUCERE Primii paşi în construcţia europeanã au avut loc în urmã cu aproape 50 de ani, o datã cu semnarea Tratatului de la Paris (1951) prin care s-a înfiinţat Comunitatea Europeanã a Cărbunelui şi a Oţelului prin voinţa comunã a şase membri fondatori: Belgia, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg şi Olanda.... citește mai departe

81 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza Manageriala a Activitații economico-financiare la SC Elvila SRL

CAP.1 ASPECTE GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL FIRMEI 1.1 Aspectele esenţiale ce trebuie avute în vedere în definirea managementului Managementul reprezintă procesul care urmăreşte atingerea unor obiective (scopuri) utilizând resurse (umane, materiale, de timp). Resursele reprezintă input-uri în proces, iar... citește mai departe

60 pagini 11 puncte Extras Preview

Reflectarea în contabilitate a operațiunilor privind activitatea turistică

Ca ramura de activitate, turismul reprezinta un domeniu complex ce reuneste un ansamblu de servicii si bunuri, proprii mai multor sectoare, asigurand legatura intre prestatori si turisti prin vanzarea serviciilor solicitate de acestia. Activitatea unitatilor de turism este una foarte diversificata, constand in... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Preview

Impozitul pe dividende în dreptul fiscal român și internațional

Sursele legislative Sursele legislative care stabilesc regimul juridic şi fiscal al dividendelor în dreptul fiscal român pot fi clasificate în două categorii: 1. Surse legislative care fac parte din dreptul fiscal intern: – Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale; – Legea nr. 571/2003 privind Codul... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Extras Preview

Evaluarea Fondului Comercial Pozitiv și a Intereselor Minoritare în Viziunea IFRS

În ultimii ani, IASB a acordat o atenţie deosebită tratamentului contabil al fondului comercial pozitiv şi intereselor minoritare, dar şi evaluării şi prezentării acestora în situaţiile financiare. Astfel, în ianuarie 2008 au fost publicate standardele revizuite IFRS. Grupări de întreprinderi3 şi IAS 27 Situaţii... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Extras Preview

Dizolvarea și lichidarea voluntară a societății fără numire de lichidator

În contextul introducerii impozitului forfetar şi al crizei economice, în sprijinul agentului Economic s-a introdus procedura dizolvării şi lichidării voluntare fără numire de lichidator Art. 227, alin. (1), lit. b) și d) din Legea nr. 31/1990, actualizată la data de 17 aprilie 2009, descrie procedura dizolvării şi... citește mai departe

6 pagini 7 puncte Extras Preview

Diferentele de Curs Valutar la Decontarea Creantelor și a Datoriilor în Valuta

Diferentele de curs valutar la decontarea creantelor si a datoriilor în valuta 1. Generalităţi Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine, potrivit reglementărilor legale, atât în moneda naţională, cât şi în valută. Operaţiunile efectuate în valută se înregistrează în momentul efectuării lor, în... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Tratamentul contabil și fiscal al fuziunii prin absorbție

Capitolul 1 Metoda rezultatului, respectiv evaluarea globala a societatilor Din punct de vedere juridic, operatiunile de fuziune si divizare sunt regle-mentate prin Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata (art. 233-245); [238-251]. Fuziunea este operatiunea prin care doua sau mai multe... citește mai departe

58 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Paralelă între Auditul Financiar și Auditul Performanței

Noţiunea de audit are origini latine, audire însemnând a asculta, însă în timp a îmbrăcat noi înţelesuri; astfel, în limba engleză audit semnifică a verifica, semnificaţie care este cea mai apropiată de obiectivele sale actuale. Astfel auditul, într-o accepţie generală reprezintă o activitate independentă şi... citește mai departe

17 pagini 9 puncte Extras Preview

Obiectivele și Principiile Fundamentale ale Controlului Intern

1. Definitia Controlului Intern Controlul intern vizează ansamblul sistemelor întreprinderii. Dacă iniţial controlul intern avea ca obiectiv evitarea fraudelor şi erorilor involuntare, în timp, acesta s-a extins şi spre ameliorarea performanţelor. O definiţie cuprinzătoare a controlului intern a fost propusă în... citește mai departe

8 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Deprecierea Activelor Imobilizate - Evaluarea Valorii Recuperabile

INTRODUCERE Contabilitatea deprecierii activelor imobilizate este reglementată în ţara noastră de prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi ale OMFP nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Conform acestor acte normative, evaluarea elementelor... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Extras Preview

Controlul calității activității de audit financiar

Asigurarea calităţii misiunilor de audit financiar este una din cerinţele fundamentale promovate prin actele normative care reglementează profesia, precum şi, mai recent, prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare consolidate, care... citește mai departe

10 pagini 8 puncte Extras Preview

Calculul Costurilor pe Loturi și Contracte

Calculul costurilor pe loturi Calculul pe loturi este o formă de stabilire a costurilor specifică comenzilor, unde articolele sunt fabricate pentru stocare şi vânzare. Produsele componente ale unui lot pot fi utilizate pentru diferite comenzi, deci un lot se aplică acolo unde se fabrică o cantitate de articole... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Preview

Aspecte contabile și fiscale privind reevaluarea imobilizărilor corporale

1. Consideraţii generale privind reevaluarea imobilizărilor corporale Reevaluarea imobilizărilor corporale se încadrează în regulile de evaluare alternative admise de referenţialul contabil aplicabil persoanelor juridice, respectiv Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 pentru probarea... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Extras Preview

Tratamentul Contabil al Reducerilor Comerciale și al Sconturilor Financiare

Introducere Noţiunile de „reducere comercială" şi „scont finan¬ciar" nu apar reglementate pe larg în legislaţia con¬tabilă română. „Reducerile comerciale" sunt menţio¬nate în Reglementările contabile conforme cu Directiva IV a CEE aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 1752/2005 („OMFP") în legătură... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Extras Preview

Proceduri Specifice de Auditare a Plasamentelor de Capital

Introducere Evoluţiile recente manifestate în domeniul pieţelor financiare inter¬naţionale accentuează încă o dată, dacă mai era cazul, rolul şi impor¬tanţa profesiei de auditor financiar în servirea interesului public. Scăderile înregistrate de indicii bursieri pe piaţa autohtonă de capi¬tal în cursul anului 2008... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras Preview

Prezentarea Imobilizărilor Corporale la Valoarea Justă în Situațiile Financiare

Introducere - momentele cheie ale evaluării imobilizărilor Evaluarea imobilizărilor începe din momentul intrării acestora în întreprindere. Astfel, dacă modalitatea de intrare este achiziţia, costul unui element de imobilizări corporale este preţul în numerar echivalent la data recunoaşterii. Dacă plata este... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras Preview

Imaginea Contabilului în Societate

1. Introducere Mediul economic actual prezintă ameninţări şi oportunităţi pentru contabilitate şi pentru profesionistul contabil. Cercetările asupra profesioniştilor contabili sunt importante pentru a înţelege societatea modernă deoarece aceştia au devenit o forţă economică şi socială puternică (Cooper şi Robson,... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Preview

Etică în Activitatea financiar-contabilă - Opinii și Realități în Organizațiile Românești

Introducere O problemă a eticii în activitatea financiar-contabilă este legată de creativitate şi inovaţie. Majoritatea din¬tre noi privim activitatea financiar-contabilă ca pe una rigidă, nelăsând posibilitatea utilizării imaginaţiei. Acest fapt a fost însă combătut printr-o multitudine de situaţii în care s-a... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Extras Preview

Controlling Social

1. INTRODUCERE Controllingul reprezintă unul dintre factorii de conducere a companiilor şi duce la îmbunătăţirea cuprinzătoare1 a capacităţii de conducere a acestora. Controllingul este elementul-cheie pentru un management de performanţă. Controllingul este: - un ansamblu de instrumente calitative şi... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Preview